ராஜா ரங்குஸ்கி, எட்டுத்திக்கும் பற, வஞ்சகர் உலகம் உள்ளிட்ட சில படங்களில் நடித்தவர் சாந்தினி..

chandini

சரியான வாய்ப்புகள் இல்லாமல் இருந்து வருகிறார்.

chandini4

கவர்ச்சியான புகைப்படங்களை பகிர்ந்து வருகிறார்.

chandini

chandini